Do czego potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy?

W przypadku, gdy gmina lub inny samorząd nie uchwaliły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, musimy wystąpić o indywidualną decyzję pozwalającą na zagospodarowanie terenu i jego zabudowaniu. Taka decyzja wydawana jest przez gminę bezpłatnie (w przypadku inwestycji mieszkaniowych), i powinna być zawsze uzyskana przed podjęciem jakichkolwiek zakupów ziemi, lub terenów nas interesujących.

Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa przepisy w myśl który owa inwestycja powinna być przeprowadzona. I tak nasza działka , powinna spełniać następujące warunki:

  • posiadać dostęp do drogi publicznej,
  • musi sąsiadować z inna działką (przynajmniej jedną), która także posiada dostęp do drogi publicznej,
  • działka musi być uzbrojona (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zmianami dokładnie precyzuje formę i rodzaj uzbrojenia),
  • zabudowa znajdująca się na niej, nie może być sprzeczna ze standardami gminy. Nasza inwestycja nie może zatem zasadniczo różnić od innych, i powinna zachować podobny styl zabudowy, jak i kształt oraz charakter.

 

Składanie wniosku o przyznanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o przyznanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, składamy na odpowiednim formularzu, którego wzór, uzyskamy na stronach internetowych ( urzędu gminy lub miasta) lub bezpośrednio w ich siedzibach. Kierujemy go wprost, do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

We wniosku o przyznaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oprócz danych formalnych: (naszych danych osobowych, opisu inwestycji, rozplanowania położenia i zapotrzebowania w media), powinniśmy zawrzeć wszelkie informację dotyczących charakteru naszej inwestycji.

Strona ( gmina, bądź miasto), musi ustosunkować się do naszego wniosku. W przypadku decyzji pozytywnej, możemy zacząć realizację inwestycji, jednak gdy samorząd, ma zastrzeżenia, musi je uzasadnić, dokładnie precyzując co w ewentualnym wniosku mu się nie podoba.

WAŻNE – aby informację we wniosku, miały początkowo charakter orientacyjny. Bardzo często jest tak, że pierwszy wniosek, powinien być funkcji poznawczej. Możemy wtedy ‘wybadać’, na co gmina kładzie szczególny nacisk, a na co jest wyczulona. Rolę nie bez znaczenia, odgrywają tu kontakty sąsiedzkie, dzięki którym możemy dokładniej dowiedzieć się na co gmina, lub samorząd kładzie przy tego typu inwestycjach, szczególny nacisk. Wówczas, nasz wniosek, może być precyzyjniejszy.

Pomoc przy składaniu wniosku o wydanie decyzji przy określeniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Samo złożenie wniosku, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, często pozwala jedynie sprawdzić, na ile przydatna może okazać się inwestycja (zakup), danej działki.  Sam wniosek jest bezpłatny (w przypadku inwestycji mieszkaniowych).

Nasi doradcy, nie tylko pomogą Państwu w złożeniu danego wniosku, ale także posłużą przy zrobieniu całej jego charakterystyki. Istotne jest aby zawrzeć w nim:

  • granicę terenu, który nas interesuje,
  • opis inwestycji (najlepiej używać wartości przybliżonych, wnioski o wydanie owych decyzji, nie wymagają precyzyjnych obliczeń),
  • tak zwany ‘opis środowiskowy’, tu bardzo istotna jest wiedza na temat polityki gminy z zakresu ochrony środowiska.
    (Często wnioski są odrzucane, ze względu na niezgodność ze standardami gminy w tej kwestii, dlatego nasi doradcy kładą na ten podpunkt szczególna uwagę),
  • nasze zapotrzebowanie w media (wodę, ścieki, infrastrukturę techniczną).

 

Pomożemy Państwu przy uzyskaniu pozytywnej decyzji. Zajmiemy się zarówno samym jego napisaniem, złożeniem jak i poprowadzeniem ewentualnego odwołania od decyzji, lub wprowadzenia korekt.