Praktyka inwestycyjna udowadnia że inspektor nadzoru inwestorskiego pełni kluczową rolę podczas procesu budowy, dbając o prawidłowy jej przebieg oraz zabezpieczając interesy inwestora zarówno przed nieuczciwością jak i niedbalstwem wykonawcy oraz projektanta.

Nadzór inwestorski – kontrola przebiegu prac budowlanych

Ustawa Prawo Budowlane w artykule 17 oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego określają szczegółowo na jakich zasadach i przy jakich inwestycjach powinien być ustanowiony nadzór inwestorski.

Zgodnie wymienionym rozporządzeniem ustanowienie osoby sprawującej nadzór inwestorski (inspektora nadzoru inwestorskiego) jest obowiązkowe między innymi przy:

 • Budowie obiektów użyteczności publicznej (usługi, handel) i zamieszkania zbiorowego (hotele) o kubaturze 2.500 m3 i większej,
 • Pracach budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
 • Wznoszeniu budynków i budowli o wysokości nad terenem 15 m i większej,

Inspektor nadzoru inwestorskiego, to osoba która ma reprezentować i dbać o interesy inwestora podczas prowadzenie prac budowlanych. Często taki inspektor bywa mylony z kierownikiem budowy, lub inspektorem państwowych służb nadzoru budowlanego.

Ze względu na rosnące koszty i coraz większe trudności ze znalezieniem fachowej siły roboczej,  inwestor powinien mieć swojego reprezentanta również przy budowie np. zwykłego domu jednorodzinnego lub adaptacji lokalu usługowego.

Dlaczego nadzór inwestorski jest tak ważny podczas budowy?

Zastąpienie bez zgody inwestora materiałów budowlanych przewidzianych w projekcie może przynieść nieuczciwemu wykonawcy setki tysięcy dodatkowego zysku kosztem interesów inwestora. W niektórych przypadkach stwierdzenie takich nieuczciwych działań wymaga specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje wyłącznie doświadczony inspektor nadzoru inwestorskiego.

Z kolei przyjęcie przez projektanta korzystnych dla niego rozwiązań projektowych (np. stosowanie produktów „zaprzyjaźnionych” firm płacących projektantom specjalne prowizje) nie musi szkodzić jakości budynku ale z reguły podnosi koszty budowy.

Wyłącznie prawidłowo prowadzony, dokładny i szczegółowy nadzór inwestorski sprawowany przez uprawnionego, doświadczonego i wykształconego inspektora nadzoru inwestorskiego jest w stanie zapobiec opisanym powyżej nieprawidłowościom.

Prawidłowo prowadzony nadzór inwestorski jest w stanie zaoszczędzić indywidualnemu inwestorowi dziesiątki tysięcy złotych przy najprostszej budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego!

Nadzór inwestorski –  obowiązki inspektora

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie powinien bezpośrednio ingerować w przebieg prac, zmieniać planów, czy narzucać własnej wizji budowy ponieważ jego podstawowymi obowiązkami – zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane –  są m.in.:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
 • przygotowanie i udział w  czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

W związku z prowadzonym nadzorem budowy każdy inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące:
  • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
  • wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
  • przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i  dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
 2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 3. żądać wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z  projektem lub pozwoleniem na budowę.

Nadzór inwestorski – oferta

Każdy inwestor  wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem, kierownikiem budowy staje się według prawa budowlanego uczestnikiem procesu budowlanego (budowy, przebudowy, remontu). Jednak ze względu na to, że budowanie  wymaga specjalistycznej, wąskiej wiedzy fachowej, przeciętny inwestor z reguły nie jest w stanie skutecznie kontrolować całego przebiegu inwestycji. Nasza firma oferuje pełnienie nadzoru inwestorskiego przy każdym rodzaju inwestycji budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych.

Nasi inspektorzy posiadają wszelkie wymagane uprawnienia budowlane, każdy z nich należy do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oraz posiada bogate doświadczenie w kontroli oraz nadzorowaniu prac, zarówno przy projektach prywatnych jak i publicznych.

Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego: od 600zł + VAT miesięcznie