Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem planistycznym w Polsce, określającym zasady zabudowy na terenie gminy. Jego zapisy mają  charakter wiążący dla inwestora. Kwestie zakresu i formy planów miejscowych  określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać ustalenia dotyczące m.in:

  • funkcji terenu,
  • zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  • budowy i modernizacji układu komunikacyjnego,
  • parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
  • zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • scaleń i podziałów terenu,

Waga właściwej interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym

Problemem planowania w Polsce jest nieprecyzyjność zapisów, niejednolitość oraz ogólność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od 2014 roku zniesiono obowiązek sporządzania tych dokumentów przez członków Izb Urbanistów, co z jednej strony ułatwia ich tworzenie, ale z drugiej strony niesie niebezpieczeństwo, że będą one niskiej jakości. Właśnie ze względu na niejasne i nieprecyzyjne zapisy w planach miejscowych, każda inwestycja powinna być koniecznie poprzedzona dokładną analizą lokalnego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Daje to pewność maksymalnego wykorzystania terenu, łatwość uzyskania pozwolenia na budowę oraz bezproblemowe zakończenie inwestycji.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – oferta

Przygotowując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego staramy się kierować zasadami Nowej Urbanistyki, a w projektach stosować  kody form przestrzennych. Ponadto, nasza firma oferuje doradztwo w odpowiedniej interpretacji i analizie zapisów planów miejscowych, w tym  również tych dotyczących kwestii prawnych i administracyjnych (ekspertyzy urbanistyczne).

Skontaktuj się w sprawie kosztów przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.