W zdrowym społeczeństwie rozwój przestrzenny miast i osiedli jest nieunikniony. Osoby i instytucje zajmujące się  planowaniem  nigdy nie powinny zaprzeczać tej zasadzie w imię jakiejkolwiek ideologii.

Inteligentny rozwój przestrzenny (Smart Growth) to taki sposób rozwoju urbanistycznego i społecznego, który służy spełnieniu celów odzwierciedlających podstawowe, ogólnoludzkie wartości.

Cele te można sformułować następująco:

 1. Żywotność wspólnot ludzkich: sąsiedztw, osiedli, dzielnic (w miastach i poza nimi).
 2. Wyższa jakość życia (nie tylko w sensie materialnym).
 3. Maksymalna niezależność wspólnot od czynników zewnętrznych.
 4. Zmniejszenie kosztów życia i utrzymania władzy.
 5. Bezpieczeństwo (wewnętrzne i zewnętrzne).
 6. Sprawiedliwszy podział dóbr (co nie musi oznaczać równości w dostępie)
 7. Maksymalne zachowywanie obszarów naturalnych (zieleń, krajobraz, etc.)

Przedstawiony powyżej zestaw celów służy jako kierunek w którym podążać powinny wspólnoty kierujące się zasadami inteligentnego rozwoju przestrzennego (Smart Growth) . Zakres tych dążeń zależy od mieszkańców, władz oraz osób odpowiedzialnych za projektowanie i inwestycje.

Przedstawione cele można osiągnąć m.in. następującymi metodami:

 1. Dbałość o funkcjonalne i społeczne zróżnicowanie dzielnic i osiedli,
 2. Stosowanie zasady subsydiarności (pomocniczości) w zarządzaniu i administracji,
 3. Maksymalne wykorzystywanie istniejących zasobów (np. rewitalizacja),
 4. Obniżanie podatków i kosztów administracji,
 5. Kształtowanie zabudowy w zgodzie z lokalną tradycją.
 6. Stosowanie szerokiego wachlarza typów zabudowy mieszkalnej,
 7. Preferowanie komunikacji pieszej (ew. rowerowej) wewnątrz dzielnic/osiedli,
 8. Ograniczanie konieczności korzystania z indywidualnej komunikacji kołowej,
 9. Oszczędność i energooszczędność w tworzeniu i utrzymaniu budynków,
 10. Dbałość o jakość, dostępność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych,

Opisany powyżej zestaw metod stosowanych w planowaniu i zarządzaniu miastami tworzy pojęcie inteligentnego rozwoju przestrzennego (Smart Growth).